May 22 - 26, 2024
Westin Kierland Resort & Spa
Scottsdale, AZ
01. lineup-pro-ballroom.jpg 02. pro-ballroom1.jpg 03. lineup-pro-latin.jpg 04. pro-latin1.jpg 05. lineup-pro-smooth.jpg 06. pro-smooth2.jpg 07. lineup-pro-rhythm.jpg 08. pro-rhythm1.jpg 09. lineup-pro-ta.jpg 10. pro-cabaret1.jpg 11. pro-ballroom2.jpg 12. pro-latin2.jpg 13. pro-smooth1.jpg 14. pro-rhythm2.jpg 15. pro-cabaret2.jpg 16. pro-smooth3.jpg 17. pro-rhythm3.jpg
Results